ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH

7 lipca, 2022

Bioremediacja Kraków

Tereny poddane działaniu substancji szkodliwych dla środowiska, np. metali ciężkich, powinno się poddawać specjalnym procesom, których zadaniem jest unieszkodliwienie tych substancji. Procesem takim jest między innymi bioremediacja. Kraków to jedno z miejsc, w których można skorzystać z usług w tym zakresie realizowanych przez profesjonalistów – Zakład Utylizacji Odpadów Przemysłowych. Dowiedz się więcej!

Bioremediacja – na czym polega?

Bioremediacją nazywa się specjalistyczną technologię, której celem jest usunięcie zanieczyszczeń z gleby oraz wód podziemnych. Stosuje się ją zwykle w przypadku różnych substancji ropopochodnych – na terenach narażonych na wycieki ropy – jednak z powodzeniem można ją używać także w przypadku skażenia metalami ciężkimi, a także na obszarach hutniczych, na przemysłowych, w otoczeniu fabryk, oczyszczalni ścieków, laboratoriów, wysypisk śmieci i innych obiektów, których istnienie i funkcjonowanie może być źródłem niebezpiecznych skażeń środowiska.

Proces ten polega na użyciu żywych mikroorganizmów, które niszczą lub transformują odpady w substancje mniej szkodliwe. Mikroorganizmy mają naturalną zdolność do rozkładania niektórych związków (np. węglowodorów ropy naftowej), wobec czego ich użycie pozwala wyeliminować lub zmniejszyć szkodliwość danej substancji.

Zakład Utylizacji Odpadów Przemysłowych to miejsce, do którego powinny zgłaszać się wszystkie osoby i podmioty odpowiedzialne za dostawanie się szkodliwych substancji do środowiska. Zapraszamy do współpracy na terenie Krakowa oraz w okolicach miasta.

Mrozowa 9a
31-752 Kraków