ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH

7 lipca, 2022

Odpady chemiczne z remontów wyburzenia Skawina

Odpad z remontu - resztka farby

W efekcie prowadzenia prac remontowych i wyburzeniowych zawsze powstają odpady, a ich ilość zależna jest od skali przedsięwzięcia. Odpady te mogą przybierać różną formę. Może to być np.:

  • gruz,
  • odpady z tworzyw sztucznych (np. styropian),
  • azbest,
  • resztki farb i lakierów,
  • opakowania po materiałach budowlanych.

Co z nimi zrobić? Większości z nich nie można po prostu wrzucić do kontenera ze śmieciami, a już tym bardziej nielegalne jest samodzielne przetwarzanie ich, np. spalanie. Postępowanie z odpadami chemicznymi czy też odpadami niebezpiecznymi jest ściśle regulowane przez prawo – muszą być one poddane utylizacji przez uprawniony do tego podmiot.

Jeśli przeprowadzasz prace remontowe lub wyburzeniowe w Skawinie lub okolicach, skontaktuj się z nami i powierz nam powstające w tym procesie substancje.

ZUOP – utylizacja odpadów w Skawinie i okolicach

Do Zakładu Utylizacji Odpadów Przemysłowych możesz przekazać wszelkie rodzaje odpadów:

  • odpady remontowe,
  • odczynniki chemiczne,
  • odpady tekstylne,
  • zużyty sprzęt elektroniczny,
  • odpady produkcyjne.

Właściwe postępowanie z odpadami to konieczność wynikająca nie tylko z obowiązujących przepisów, ale także z kwestii bezpieczeństwa. Nieodpowiednie składowane lub przetwarzane odpady mogą szkodzić środowisku i niekorzystnie wpływać na zdrowie ludzi. Każdy wytwórca odpadów musi więc wziąć odpowiedzialność za swoje postępowanie i przekazać je właściwej instytucji. Zapraszamy do kontaktu!

Mrozowa 9a
31-752 Kraków