ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH

Paliwa alternatywne

Jak powstaje paliwo alternatywne? 

Wytwarzanie paliwa alternatywnego polega na rozdrabnianiu i mieszaniu odpadów w celu uzyskania mieszanki jednorodnej pod względem parametrów spalania oraz granulacji. Rozdrobnione i wymieszane odpady stanowią odpady palne (paliwo alternatywne) kody 19 12 10, 19 12 11*.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne oraz rodzajów instalacji i urządzeń, w których dopuszcza się ich termiczne przekształcanie (Dz. U. Nr 18 poz. 549) odpady te są przekazywane przez naszą firmę odbiorcom, do termicznego przekształcania w piecach wymienionych w niniejszym rozporządzeniu.

Mrozowa 9a
31-752 Kraków