ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH

ZUOP W ŚWIETLE PRAWA

Gospodarowanie odpadami w świetle prawa

Odpad – rozumie się przez to każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany.

 

Wytwórca odpadów przemysłowych – Każdy przedsiębiorca, każda firma, każdy zakład, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów oraz każdy, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie odpadów, powodując zmianę ich charakteru lub składu, jest wytwórcą odpadów!

 

Obowiązki wytwórcy odpadów

Wytwórca odpadów jest obowiązany do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów w przypadku wytwarzania odpadów:

 • o masie powyżej 1 Mg rocznie w przypadku odpadów niebezpiecznych lub,
 • o masie powyżej 5000 Mg rocznie w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.

 

Wytwórca odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów. Posiadacz odpadów może je przekazywać dalej, jednak wyłącznie podmiotom, które uzyskały wymaganą prawem decyzję właściwego organu zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami, chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania zezwolenia na podstawie zapisów ustawy o odpadach oraz stosownego rozporządzenia.

 

Ewidencja odpadów w świetle prawa

Ewidencja odpadów oznacza:

 • prowadzenie kart ewidencji odpadu
 • prowadzenie kart przekazania odpadu
 • składanie rocznych zestawień o odpadach do właściwego Urzędu Marszałkowskiego

 

Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów wynika z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21).

 

Ewidencja odpadów dotyczy każdego ich posiadacza. Oznacza to, że ewidencję odpadów muszą prowadzić następujący przedsiębiorcy:

 • wytwórcy odpadów (np.: firmy produkcyjne, budowlane, serwisowe, sprzątające itd.), z wyjątkiem wytwórców odpadów komunalnych
 • zbierający, np.: punkty skupu złomu i surowców wtórnych
 • transportujący odpady (tylko i wyłączenie z użyciem karty przekazania odpadu)
 • wykonujący odzysk lub unieszkodliwianie
 • składowiska odpadów

 

Karty przekazania odpadów a prawo

Istnieją wyjątki, kiedy nie jest konieczne prowadzenie ewidencji odpadów lub można prowadzić ją w sposób uproszczony, czyli z użyciem tylko kart przekazania odpadu.

Przepisy w tym zakresie reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska, które określa rodzaje i ilości odpadów w przypadku, których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji. Rozporządzenie to określa także kategorie małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić ewidencję uproszczoną.

 

Zgodnie z rozporządzeniem małe i średnie przedsiębiorstwo oznacza:

 • przedsiębiorstwo wytwarzające odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie
 • przedsiębiorstwo wytwarzające odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 Mg rocznie.

Sporządzenie Karty przekazania odpadu jest obowiązkiem posiadacza odpadu, który go przekazuje. Kartę należy sporządzić się w dwóch egzemplarzach.

 

Sprawozdawczość

Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami sporządza (Art 75, ust.1 ustawy o odpadach z 14.12.2012):

 • wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów
 • prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami
 • podmiot prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu odpadów
Mrozowa 9a
31-752 Kraków